Patientråd

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt med vårt etablerade patientråd.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Patientrådet består av 12 patientföreningar, varav Funktionsrätt är en organisation som i sin tur företräder 44 olika förbund/organisationer. Patientrådet träffas cirka sex gånger per år och diskuterar och beslutar kring många olika områden och frågor. 

Frågor som diskuteras och tas beslut kring gäller allt ifrån lokalernas utformning, till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enhetens uppdrag med mera. Frågor som gäller fastigheten och kringliggande områden tas vidare till fastighetsägaren samt Stockholm stad. 

Man kan välja att delta digitalt via länk eller på plats. Alla möten dokumenteras och minnesanteckningarna delges därefter samtliga närvarande för vidare distribution inom respektive organisation. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi skall prioritera i många fall samt lett till en hel del aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt. Patientrådet har även uppmärksammats som ett av tre goda exempel i en nationell rapport från regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science 2021: klicka här för att komma till rapporten på Vinnovas webbplats

Några exempel

Här är några exempel där patientrådet kommit med värdefulla synpunkter för att förbättra vården och vårdmiljön för patienter.

Alltid öppet-appen

Behov av tjänster och erbjudanden till patienterna har diskuterats mycket i patientrådet och många av de möjligheter som nu finns i Alltid öppet är framarbetade i samarbete med representanter i patientrådet

Utbildning i e-tjänster på 1177.se

Vilka tjänster som finns och hur de används. Runt 25 deltagare från alla organisationer fick en grundlig genomgång för att därefter kunna hålla utbildning för sina respektive medlemmar.

Fler e-tjänster på 1177.se

Patientrådet har kommit med önskemål om olika tjänster och verktyg som de vill hitta på 1177. Detta har lett till ett pre-screeningformulär vid digitala återbesök som fylls i av patienten innan besöket för att effektivisera vårdmötet samt för att inga viktiga frågor skall glömmas bort att tas upp.

Fler förbättringar

Förslag gällande information till våra externa webbplatser, miljön i väntrummet, vårdmiljön (infusionshörnan) samt informationsbroschyrer har lett till stora förbättringar inom alla dessa områden.

Mer om patientföreningarnas engagemang

Vi har representanter från patientorganisationerna närvarande i väntrummet en förmiddag i månaden, som en värdefull länk mellan patienterna och oss. Detta gäller än så länge för reumatism och diabetes men planering pågår även för Parkinson och MS.

Patientföreningarna är alltid inbjudna till Akademiskt specialistcentrums planeringsdagar, ibland som aktiva presentatörer och ibland som åhörare. Återkoppling från medlemmar i rådet visar att några framgångsfaktorer bland annat är att de är flera olika patientföreningar som samarbetar över diagnosgränserna samt att de är många patientrepresentanter.

Att Akademiskt specialistcentrum har en dedikerad person för arbetet, vilken fungerar som kontaktperson för alla frågor som gäller patientmedverkan och patientsamverkan, ses också som en mycket viktig del i framgången.

Samordnare patientsamverkan

Samordnare för patientsamverkan inom Akademiskt specialistcentrum är Susanne Karlfeldt. Vill du veta mer om patientrådet eller ta del av minnesanteckningarna från rådets möten är du välkommen att kontakta henne. 

Patientföreträdarutbildning

Nu finns en ny utbildning för patientföreträdare, alltså för dig som vill vara aktiv i en patientförening. Utbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sverige i samarbete med flera av de patientföreningarna som är med i patientrådet vid Akademiskt specialistcentrum. 

Utbildningen och mer information finns i Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal på deras webbplats. 

Webbinarium om patientföreträdarutbildningen

Patientföreträdarutbildningen lanserades 23 februari 2023 vid ett webbinarium som anordnades av Funktionsrätt Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vid webbinariet visades den nya utbildningsplattformen, följt av en paneldiskussion. 

Akademiskt specialistcentrum var inbjudna som ett gott exempel (enligt patientföreningarna) på hur vårdverksamheter kan arbeta med patientsamverkan. Susanne Karlfeldt, samordnare för patientsamverkan inom Akademiskt specialistcentrum, deltog i paneldiskussionen. 

Du kan titta på webbinariet på Funktionsrätt Sveriges YouTube-kanal.