Obesitas är en kronisk sjukdom

Det innebär att patienter som har obesitas (tidigare kallad fetma) har livslång känslighet för att gå upp i vikt, även vid stöd av läkemedel eller efter magsäckskirurgi.

Många patienter har erfarenhet av att ha gått ned i vikt, men också av att det är svårt att behålla sitt uppnådda viktresultat över tid. 

Regelbunden uppföljning är därför nödvändig. Det ger möjligheter för dig som vårdgivare att stämma av läget och vid behov sätta in individanpassade åtgärder.

Uppföljning i primärvården avgörande

Eventuella tidiga tendenser till viktuppgång bör uppmärksammas vid kontakt med primärvården. Där bör även viktstabiliserande åtgärder finnas tillgängliga för patienten.

De kan exempelvis vara: 

  • läkemedelsbehandling
  • kontakt med dietist i närliggande område
  • viktgrupp
  • psykologiskt samtalsstöd

Har något ändrats?

Fråga patienten om hens livssituation har förändrats vad gäller: 

  • stress
  • sömn
  • psykisk ohälsa
  • andra påfrestningar

På så sätt kan du fånga upp om detta i sin tur påverkat till exempel deras ätbeteende eller alkoholintag. Tidig upptäckt kan bidra till att patienten får hjälp genom remiss till annan vårdgivare, exempelvis ätstörningsklinik.

Nutritionsstatus och läkemedel

Patienter som genomgått magsäckskirurgi behöver få sin nutritionsstatus uppföljd årligen. Detta för att upptäcka om det inträffat några förändringar i mående och vid behov åtgärda detta.

Om patienten fått läkemedel för andra tillstånd, vilka kan ha viktdrivande effekt, bör dessa om möjligt bytas ut mot mer viktneutrala alternativ.

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.