NODA

Förstudie med behovsanalys inför utformningen av Nationell ObesitasDAta (NODA).

NODA är en innovativ datalösning med syfte att inhämta, analysera och återkoppla obesitasdata för att förbättra vård och behandling.

Vi vill att datalösningen ska baseras på bästa tillgängliga kunskap för att göra största möjliga nytta. Därför vill vi ta del av de erfarenheter som finns om existerande register och datalösningar samt kartlägga önskemål om vad en ny datalösning borde innehålla.

Data samlas in genom intervjuer med vårdpersonal, personer med övervikt/obesitas, forskare, näringslivsrepresentanter och experter.

Studien genomförs i samarbete mellan Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum och Karolinska Institutet. 

Ansvarig för studien

Anne Christenson

Fysioterapeut, Kognitiv terapeut, Medicine Doktor

Överviktscentrum

Akademiskt specialistcentrum